Contact Us Activities Customers Portals About
Buildagate logo
הרבחה תודוא

קוויש יכרעמו םייקסע םירתא תמקה םוחתב תוליבומהמו תוקיתווהמ הניה AAI תרבח
הרבחה .טנרטניאה תשרב תויתוכיא תוגצמו םיימניד םינותנ יסיסב לע םיתתשומה םימדקתמ
.יקסע עדימו ינורטקלא רחס ,םירתא תמקהב הדקמתהו 1.8.1995 -ב התוליעפ הלחה

זכרמ ,יזכרמה ריבשמה ,רנקנד תצובק תא תונמל ןתינ ,םירתא ונמקה ןהל תורבחה ןיבמ
תבולשת ,םינמש זפ ,אוציה ןוכמ ,ל"אפר ,טיבלא ,(הנשב תורבח 4000- ל םוסרפ) םידיריה
תרימשל תושרה ,הפועת ירצומ רוצייב החמתמה תיגולונכט 'טח - ש"עת ,פוא-לא ,ינולא
ףנעל ילארשיה עדימה תמוצ ,יקסניטוב'ז ןוכמ ,Direct Solution ,םיימואלה םינגהו עבטה
,ץיבוקשומ .י ,למרכה ףוח ילדגמ ,Omegon ,Medoc ,building-israel ן"לדנהו הינבה
.דועו ן"לדנ ,תוריית תורבח ,הבגר יטיהר

םיימניד טנרטניא ימושיי חותיפל רושקה לכב ץראב המוחתב הליבומ הניה ונתרבח
,רתויב םיריהמו םיליעי) SQL תביבסב םילעופה םימדקתמ םינותנ יסיסב לע םיתתשומה
וחתופש םימושיי לש םתוריהמ תמועל 30 יפמ רתוי לע הלוע האירק תוריהמ :המגודל
BuildaGate Suite ונלש םימושייה תליבח .(םירחא םיעודי םינותנ יסיסב תועצמאב
הכימת םע פייקסטנו ררולפסקא טנרטניא :םיעודיה םיליבומה םינפדפדב הדובעל תמאתומ
םע םימדקתמ םירתא תוליעיו תוריהמב תונבל תרשפאמ ונלש םילכה תפילח .תירבעל האלמ
.חוקלה יכרוצל תורפתנש תודחוימ תומאתהו תוחוקל ינודעומ ,שופיח יעונמ

4 יפמ רתויב ויעוציבב הלועה ,דחוימב קזח רברסב םינקתומ םימיקמ ונא םתוא םירתאה
תימלועה טנרטניאה תרדשל תורישי רבוחמ) ץראב תוליבומה תורבחה לש םירברסה יעוציבמ
.(צ"המ 180 לש טרס בחורב T3 יצורע 4 תועצמאב

תמקהל םימדקתמ םימושיי חותיפ ,םירתא תיינבב םיקסועה םידבוע 17- כ הנומ הרבחה
.ינורטקלא רחס ירתא תמקהלו םיימניד םירתא

תיבה ףדל הרזח


     
Bar
Designed by IP-DOT Ltd. (formerly AAI Ltd.) All rights reserved© 1999-2011.
Contact us at: info@buildagate.com Tel: 972-4-9541790 Fax: 972-4-9541793